Home » Bidang Dakwah & Pengembangan Masyarakat

Bidang Dakwah & Pengembangan Masyarakat

logo-muslimat-nu-putih

 

BIDANG DAKWAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Koordinator: Dra Hj Hanik Rofiqoh
Anggota:
• Dra Hj Helmi Halimatul Udhma Nasarudin Umar
• Dra Hj Khodidjah Solihah Muhaimin MA
• Hj Jazillah Nur Iskandar SQ BA
• Hj Sri Anisah Istati Junaedi
• Hj Ruhaesti Sayuti SPdI
• Dra Hj Fatchiyah Choiri SAg
• Dra Hj Sri Utari SF MA
• Hj Mahyanah Manarul Hidayat SAg
• Hj Astuty Zachronah Hambali
• Dra Hj Mila Jamila Ashari MM
• Dra Hj Muzaenah Zein
• Dra Hj Hilda R Hidayat
• Hj Masykuroh Abdul Manan
• Hj Mufizah Marsudi Syuhud MPdI
• Halimah Zainut Tauhid

Watch Dragon ball super