Home » Harian

Harian

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN PUSAT  MUSLIMAT NAHDLATUL ‘ULAMA
PERIODE 2011 – 2016

Dewan Penasehat :
Ketua                        :  Hj. Asmah Sjachruni
Anggota

Hj. Aisyah Hamid Baidlowi
Ust. DR ( HC ). Hj. Suryani Thohir
Hj.Shinta Nuriyah Abd.Wahid,M.Hum
Hj.Lathifah Hasyim
Hj.Farida Shalahuddin Wahid
Nyai.Hj.Makiyah As’ad
Dewan Pakar
Ketua                        :     Prof.Dr. Hj. Zaetunah Subhan,MA

Anggota

Prof.Dr. Hj Chuzaimah Tahida Yanggo
Prof.Dr. Hj.Masruroh Muchtar
Hj.Machsusoh Tosari Wijaya
Hj.Enny Rosyidah Badawi,SH
Dra.Hj.Nafisah Sahal
Prof.DR.Hj.Nabilah Lubis
Dra.Hj.Fatkhiyah Muhammad
Dra.Hj.Nour Endah Nizar,LC
Nyai.Hj.Khoiriyah As’ad.
Dra.Hj.Farida Poernomo

Ketua umum                : Hj. Khofifah Indar Parawansa
Ketua I                        : Hj. Machfudhoh Aly Ubaid
Ketua II                       : Hj. Darwani Pasaribu
Ketua III                      : DR.Hj.Sri Mulyati.MA
Ketua IV                       : Hj. Nurhayati Said Agil Siradj, MA
Ketua V                       : Hj. Machsanah Asnawi.M.Si
Ketua VI                      : DR. Hj. Yani’ah Wardani. MA
Ketua VII                     : Dra. Hj. MursidahTohir. MA
Ketua VIII                    : Hj. Roosmani Soedibyo. MSc. PhD

Sekretaris Umum         : Dra. Hj. Siti Aniroh Slamet Effendy
Sekretaris I                 : Dra. Hj. Ermalena MHS
Sekretaris II                : Dra. Arifah Choiri Fauzi, M.Si
Sekretaris III               : Hj. Kusnia Nasser Macan, BSc
Sekretaris IV                : Hj. Ariza Agustina,SE.M.Si
Sekretaris V                 : Hj. Zannuba Arifah Chafsoh Rahman Wahid
Sekretaris VI                : Dra. Hj.  Nur Rif’ah Masykur
Sekretaris VII              : Dr. Hj. Wan Nedra Komaruddin, Sp. A
Sekretaris VIII             : Dra. Hj. Ulha Soraya

Bendahara Umum         :  dr. Hj. Erna Yulia Soefihara
Bendahara I                 :  Hj. Anna Mu’awanah SE
Bendahara II                :  Dra. Hj. Andi Nurhiyari Jamaro, M.Si
Bendahara III               :  Dra. Hj. Mudrikatul Jamiah

Watch Dragon ball super